Nahoru
Domů Aktuálně Naše ordinace Ceník Mapa 

MUDr. František Horych

Všeobecný praktický lékař

dříve ordinace MUDr. Ilavské
zdravotní sestra Jana Gregovská

Čs. Armády 895, Zdice, 267 51
tel: 311 685 670, e-mail: ordinace.zdice(a)gmail(,)com

Zpět

Aktuálně

18|09
2022

Očkování !

Očkujeme proti sezónní chřipce!
Od října 2022 jako každoročně očkujeme proti sezónní chřipce, v případě zájmu se na nás obraťte e-mailem/telefonicky a sestřička Vám podá bližší informace. Nad 65 let nebo u pacientů se závažnými onemocněními vakcínu hradí pojišťovna, pro samoplátce stojí včetně aplikace 650 Kč.

Očkujeme proti klíšťové meningoencefalitidě!
Nově pro pacienty nad 50 let očkování KOMPLETNĚ hradí pojišťovna. Očkujeme i mladší pacienty, pojišťovny na to zpětně dost přispívají. Pro mladší pacienty stojí vakcína včetně aplikace 1100 Kč.

Očkujeme proti COVID-19!
Nově máme v ordinaci malé množství vakcín Comirnaty Omicron BA1. Lze je očkovat pouze jako 3. nebo 4. dávky, doporučujeme pacientům nad 60 let a rizikovým. V případě zájmu se na nás obraťte e-mailem/telefonicky a sestřička Vám podá bližší informace.

Očkujeme proti pneumokokovi!
Očkujeme také nově proti onemocněním (hlavně zápal plic) způsobeným pneumokokem. Očkování nad 65 let hradí kompletně pojišťovna, aplikuje se pouze 1 dávka bez nutnosti přeočkování.
24|07
2022

Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ordinace – MUDr. František Horych

Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

Porušení vnitřního řádu má důsledky. V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

1. Objednávací systém. Na veškeré akutní i neakutní vyšetření a prohlídky, včetně administrativních úkonů, je třeba se předem objednat. Objednávání je možné telefonicky, na telefonním čísle 311 685 670 nebo e-mailem na ordinace.zdice(a)gmail(,)com , preferována je varianta e-mailem. Další možností je využít internetových stránek www.ordinace-zdice.cz , cestou kolonky „Napište nám“.

Dle charakteru problému se může doba, za kterou budete objednáni, lišit. Nenechávejte proto prosím záležitosti, jako je předoperační vyšetření nebo Posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel na poslední chvíli. Počítejte také prosím s tím, že si lékař před potvrzením některých dokumentů může vyžádat doplňující vyšetření.

Základní časovou jednotkou pro objednání je 15 minut. Pokud chcete řešit větší množství zdravotních obtíží, chcete i nějaký posudek/prohlídku nebo chcete například přijít i s manželem/manželkou, upozorněte na tento fakt prosím už při objednávání, bude Vám přidělen delší časový úsek u lékaře.

Nemůžeme brát všechny telefony. Zdravotníci se musí primárně věnovat pacientům fyzicky přítomným v ordinaci a někdy zkrátka není možné k tomu ještě telefonovat. V případě, kdy je to možné, tedy prosíme o využití jiných komunikačních kanálů – e-mailu a webových stránek. Ozveme se Vám zpět, jakmile budeme moci.

2. Dodržujte datum a čas objednání. Pokud se nemůžete na domluvený termín dostavit do ordinace, oznamte nám to prosím s dostatečným předstihem, abychom Váš termín mohli poskytnout někomu jinému. Kontaktovat nás lze cestou telefonu, e-mailu nebo webových stránek, viz. výše.

Opakované nedodržování objednacích termínů může být také důvodem pro ukončení péče o pacienta.

3. Využívejte systém EVIPA. Při vstupu do čekárny vložte Kartičku pojištěnce do našeho systému EVIPA s navolením účelu návštěvy. Pokud Kartičku nemáte, lze využít jiný doklad. Toto nám umožňuje zrychlit práci a mít lepší přehled o množství pacientů v čekárně.

4. O pořadí pacientů rozhoduje lékař. Zpravidla se pořadí pacientů řídí sjednaným termínem objednávky u lékaře nebo sestry. Lékař ale z klinických nebo organizačních důvodů může pořadí pacientů změnit.

Registrovaní pacienti mají zpravidla přednost před neregistrovanými, pokud nejsou zdravotní důvody, aby tomu bylo jinak. Stejně tak mají zpravidla objednaní pacienti přednost před neobjednanými.

5. Při příznacích infekce dýchacích cest prosím buďte ohleduplní k naším zdravotníkům i ostatním pacientům a noste do čekárny i ordinace respirátor.

6. Vystavování receptů. Recepty na léky, které užíváte dlouhodobě v rámci léčby stabilizovaného chronického onemocnění, mohou být vystaveny i distančně, bez Vaší přítomnosti v ordinaci.
O vystavení takového receptů můžete zažádat cestou webových stránek: www.ordinace-zdice.cz v kolonce „Recept“. Další možností je zažádat o recept cestou e-mailu (ordinace.zdice(a)gmail(,)com) nebo telefonu: 311 685 670 (to preferujeme nejméně). Recepty na jiné léky, než výše popsané, nelze touto formou vystavit.

7. Informace o výsledcích vyšetření. Výsledky všech vyšetření prochází kontrolou lékaře. Na Vaši žádost lze výsledky vyšetření zkonzultovat osobně nebo telefonicky. Pro osobní konzultaci stran výsledků je nutno se objednat, telefonní konzultace výsledků jsou možné po 10.00 (v úterý po 14.00).

8. Udržujme prosím v prostorách ordinace a čekárny čisté a klidné prostředí. V prostorách ordinace, čekárny a okolí budovy, kde se ordinace nachází, dodržujte základní slušné chování ke všem osobám a k věcnému a technickému vybavení.
Veškeré odpadky vyhazujte do odpadkových košů. V čekárně ani v ordinaci netelefonujte, zdravotníky i další pacienty to může rušit. Je zakázáno kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky v ordinaci, čekárně i celém zdravotnickém zařízení. Do budovy prosím nevoďte zvířata (vyjma asistenčních psů).

9. Nenechávejte prosím žádné své věci bez dozoru v čekárně nebo společných prostorách zdravotnického zařízení, předejdete ztrátě těchto věcí. Za odložené věci v čekárně neručíme.

10. Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění. Ceník lze nalézt na našich webových stránkách a také v čekárně ordinace. Je Vaší povinností uhradit cenu za výkon nehrazený ze zdravotního pojištění, pokud nevíte, zda a jak je daný výkon zpoplatněn, zeptejte se prosím.

11. Informace o zdravotním stavu. Informace o zdravotním stavu lze až na výjimky poskytovat jen danému pacientovi. Dalším osobám lze informace o zdravotním stavu pacienta poskytovat jen s jeho písemným souhlasem.

12. Návštěvní služba. V indikovaných případech, kdy ze zdravotních důvodů není možné, aby se pacient dostavil do ordinace, poskytujeme návštěvní službu hrazenou ze zdravotního pojištění. Tato má zdravotními pojišťovnami omezený dosah (Zdice a okolní obce). Ve většině případů ale platí, že je lepší vyšetření v ordinaci. Při závažných a život ohrožujících stavech volejte zdravotnickou záchrannou službu (155)!

13. Souhlas s výkonem. Nepožadujeme písemný souhlas s žádným výkonem prováděným v ordinaci, kromě případů stanovených zákonem (hlavně souhlas s odběrem krve na testování HIV). Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyslovili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.

14. Dostanete-li od našich zdravotníků domů pro účely dalších vyšetření některý přístroj, přineste jej zpět ve smluvený čas a nepoškozený. Dostanete-li domů pro účel dalšího vyšetření jednorázovou nádobku, přineste ji zpět do ordinace ve smluvený čas, s příslušnými vzorky a nepoškozenou.

Na odběry krve choďte zásadně nalačno, nebude-li domluveno jinak (ranní léky lze užít, zapít malým množstvím čisté vody). Na kontrolní vyšetření krevního tlaku choďte vždy po užití ranních léků na tlak, nebude-li domluveno jinak.

15. Je zakázáno pořizovat fotografie, audiozáznamy nebo videozáznamy v ordinaci bez předchozího písemného souhlasu.

16. Jakékoli projevy rasismu, diskriminace, fyzického nebo verbálního napadení jsou v ordinaci, čekárně, celém zdravotnickém zařízení a jeho okolí absolutně nepřípustné a mohou mimo jiné vést k odregistraci daného pacienta. Stejně nepřípustný je vandalismus a ničení věcného vybavení ordinace a zdravotnického zařízení.

17. Další povinnosti pacienta:
a) Dodržování navrženého individuálního léčebného a diagnostického postupu.
b) Pacient je povinen se řídit vnitřním řádem poskytovatele.
c) Pravdivé informování ošetřujícího zdravotníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informování o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a návykových látek, a o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
d) Povinnost chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotníkům. Povinnost respektovat pokyny zdravotníků naší ordinace. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonné zástupce, popřípadě další doprovázející osoby. Nerespektování těchto zásad je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
e) Jednání pacienta nemůže působit úmyslné zmaření nebo ztížení či ohrožení poskytování zdravotnických služeb poskytovatelem danému pacientovi nebo jiným pacientům.
f) Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či e-mailového kontaktu, změnu zdravotní pojišťovny nebo druhu pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště či propuštění z ústavního léčení. Je vhodné oznamovat i závažné změny zdravotního stavu.

18. Práva pacienta:
a) Právo na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí.
b) Právo na poskytnutí srozumitelných informací o svém zdravotním stavu. Pacient má možnost klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu.
c) Právo být seznámen s Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.
(Vnitřní řád vyvěšen na webových stránkách a v čekárně ordinace)
d) Právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.
(Ceník vyvěšen na webových stránkách a v čekárně ordinace)
e) Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby , do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu. Doprovod pacienta jinou osobou je možný po předchozím písemném informovaným souhlasu pacienta, administrativní agendu je třeba zrealizovat u zdravotní sestry před kontaktem lékaře.

19. Pokud se přeregistrujete k jinému všeobecnému praktickému lékaři, Váš nový lékař zažádá o Výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který novému lékaři pošleme do 30 dnů.

Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává, musí být archivována.

20. Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:
a) Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření).
b) Pacient nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup.
c) Pacient se neřídí vnitřním řádem zdravotnického zařízení.
d) Pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb.
e) V souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.


Zpracoval: MUDr. František Horych
08|06
2022

MUDr. František Horych

Ode dne 1.6.2022 přebírá ordinaci a péči o všechny registrované pacienty MUDr. František Horych. Zdravotní sestra Jana Gregovská v ordinaci zůstává.

Upozorňujeme pacienty na:
1. Nové webové stránky (tyto) a novou e-mailovou adresu: ordinace.zdice(a)gmail(,)com
2. Změnu ordinačních hodin (odpolední ordinace je nově v úterý)
3. Změnu ceníku
4. Služba Medevio byla t.č. pozastavena – využívejte prosím e-mail

Prosíme, aby se všichni pacienti, včetně akutních, objednávali – a to telefonicky nebo e-mailem.
Dále prosíme všechny pacienty s rýmou, teplotou, kašlem, bolestí v krku apod. , aby byli ohleduplní a nosili do čekárny i ordinace respirátor FFP2.

Děkujeme